Klauzula informacyjna - korespondencja mailowa

Klauzula informacyjna dotycząca korespondencji e-mail

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO), informujemy, że:

 

Administratorem danych osobowych jest Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” z siedzibą przy ul. Judyma 2A, 20-716 Lublin.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który udziela odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iodo@ddkweglin.pl.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia otrzymanej korespondencji oraz wymiany informacji drogą elektroniczną.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. dobrowolnie wyrażonej zgody, poprzez wyraźne działanie potwierdzające, polegające na podaniu przez Panią/Pana adresu mailowego celem kontaktu,
art. 6 ust. 1 lit c RODO tj. wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze,
w związku z obowiązkiem udzielenia odpowiedzi na skierowaną przez Panią/Pana korespondencję mailową,
art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w przypadku niezbędności realizacji zawartej z Panią/Panem umowy w zakresie korespondencji prowadzonej w celu realizacji umowy,
art. 9 ust. 1 lit. f RODO tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony powstałych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją mailową, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Kodeksem cywilnym.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych, z którymi zawarte zostały umowy powierzenia przetwarzania danych, w tym: usługi hostingowe, doradcze, prawnicze, podmioty świadczące usługi serwisowe z zakresu IT. Dostęp do Pani/Pana danych mogą mieć również podmioty i instytucje, których dostęp do danych wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o zgodę, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu i załatwienie sprawy za pomocą komunikacji elektronicznej.
Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do momentu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej lub do ustania zasadności przetwarzania Pani/Pana danych przez Administratora. W przypadku, kiedy korespondencja będzie zawierała treść istotną dla dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości mogą być przetwarzane do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń zgodnie z Kodeksem cywilnym.

 

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags