Deklaracja dostępności

Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”.

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla pojedynczych zdjęć, plakatów i grafik,
  • brak audiodeskrypcji dla wybranych materiałów multimedialnych,
  • brak napisów rozszerzonych dla wybranych materiałów multimedialnych,
  • nie wszystkie treści (zwłaszcza dokumenty i publikacje) są możliwe do odczytania przez czytniki ekranu.

Wyłączenia

  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed 23 września 2018 roku,
  • materiały multimedialne opublikowane przed 23 września 2020 roku.

Redaktorzy pracują nad dodaniem następujących dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo, w tym: wydań miesięcznika „GO!” na okres od marca 2017 do stycznia 2023; archiwalnych dokumentów związanych z Programem „Dzielnice Kultury”.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację sporządzono dnia: .
Deklarację zaktualizowano dnia: 2024-03-05.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Lis, e-mail: dostepnosc@ddkweglin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 81 466 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności budynku znajdują się w zakładce Dostępność.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags