Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Grudzień 2022
P W Ś C P S N
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Dostępność

 

Deklaracja Dostępności

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Dzielnicowego Domu Kultury „Czuby Południowe”.

Data publikacji strony internetowej: 11.10.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 9.07.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Redaktorzy pracują nad dodaniem następujących dokumentów w wersji dostępnej cyfrowo:

 • DDK „Węglin” przeciwko dyskryminacji
 • Diagnoza Grawitacja Kulturalna www2
  Formularz zgłoszeniowy
 • go-marzec-2017
 • go-czerwiec-2017
 • go-wrzesień-2017
 • go-grudzień-2017
 • go-marzec-2018
 • go-czerwiec-2018
 • go-wrzesień-2018
 • go-grudzień-2018
 • go-marzec-2019
 • go-czerwiec-2019
 • go-wrzesień-2019
 • go-grudzień-2019
 • go-marzec-2020
 • go-maj-wydanie specjalne-2020
 • go-czerwiec-2020
 • go-wrzesień-2020
 • go-grudzień-2020
 • go-marzec-2021
 • go-czerwiec-2021
 • go-wrzesień-2021
 • go-grudzień-2021
 • go-marzec-2022
 • KLAUZULA INFORMACYJNA
 • Przepisy
 • Regulamin udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych.
 • Regulamin udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”
 • Regulamin udziału w zajęciach cyklicznych organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”, realizowanych w Dzielnicowym Domu Kultury „Czuby Południowe”
 • Regulamin udziału w zajęciach organizowanych przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” w zakresie zabezpieczenia przed zakażaniem wirusem SARS-CoV-2

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.12.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony BIP Dzielnicowego Domu Kultury „Węglin” w Lublinie prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Knap, e-mail: dostepnosc@ddkweglin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu +48 81 466 59 10. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe” znajduje się przy ul. Wyżynna 16.
Przy DDK znajduje się parking dla samochodów osobowych z wydzielonym oraz oznaczonym miejscem parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami. Miejsce jest oznaczone kolorem niebieskim oraz pionowo i poziomo. Z miejsca postojowego zapewniono wygodny dostęp do najbliższego ciągu pieszego prowadzącego do budynku.

Zdjęcie miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami przy Dedeku, miejsce znajduje się tuż przy wejściu do domu kultury.

Przed wejściem do lokalu znajdują się schody oraz dwie pochylnie. Jedna, po lewej stronie schodów, jest stroma i pozbawiona barierek. Druga, znajdująca się po prawej stronie schodów,  ma dużo łagodniejszy kąt nachylenia i posiada barierki na całej długości.

Zdjęcie pochylni, pochylnia gięta raz pod kątem 90 stopni, ma łagodne nachylenie.

Lokal jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Drzwi wejściowe mają szerokość ponad 90 cm. Próg w drzwiach wejściowych ma około 3 cm.

Zdjęcie drzwi wejściowych do Dedeku.

Wszystkie sale oraz toalety znajdują się na jednym poziomie lokalu. Wejścia do poszczególnych pomieszczeń, są szerokie na minimum 80 cm, nie posiadają progów, nie stanowią bariery dla osób poruszających się na wózku. W salach znajdują się kanapy oraz krzesła (bez podłokietników), z których można skorzystać.

Zdjęcie sali z kanapami w Dedeku.

Toalety

W DDK znajduje się również toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Przy muszli klozetowej oraz umywalce znajdują się pochwyty wspomagające. Toaleta i przedsionek są również wystarczająco przestronne dla potrzeb manewrowania wózkiem. Wysokość umywalki oraz sposób zawieszenia lustra umożliwiają skorzystanie przez osoby poruszające się za pomocą wózka. Toaleta nie posiada oznaczeń kontrastowych, ani alarmu przywołującego.

Zdjęcie muszli w toalecie, pochwyty po obu jej stronach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1172 ze zm.) – osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz innych ogólnodostępnych budynków przeznaczonych do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynków biurowych i socjalnych. Uprawnienie to przysługuje również w środkach transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i wodnego oraz w innych środkach komunikacji publicznej. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Status psa asystującego potwierdza certyfikat wydawany po odbyciu odpowiedniego szkolenia. Certyfikat wydaje uprawniony do tego podmiot prowadzący szkolenie psów asystujących, wpisany do rejestru podmiotów uprawnionych do wydawania certyfikatów. Rodzaje psów asystujących, warunki, jakie powinny spełniać podmioty uprawnione do wydawania certyfikatów oraz pozostałe kwestie zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399).

Oświetlenie i systemy alarmowe

Oświetlenie w przestrzeniach komunikacyjnych może być zbyt słabe dla osób z dysfunkcjami wzoru. System alarmowy ma formę dźwiękową oraz wizualną.

Dojazd i komunikacja miejska

W pobliżu DDK „Czuby Południowe” Znajdują się 2 przystanki autobusowe:

Os. Widok 01 (ul. Filaretów)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 26, 37, 45, 0N1, 160

Os. Widok 02 (ul. Filaretów)

Autobusy oraz trolejbusy o numerach: 11, 26, 32, 37, 44, 45, 0N1, 160

Z tych przystanków należy kierować się w stronę wieżowca na ulicy Wyżynnej.

Droga z przystanków pozbawiona jest trudnych barier, przebiega chodnikiem, na przejściach dla pieszych są obniżone krawężniki. Należy jedynie zwrócić uwagę na jedno obniżenie oraz wywyższenie terenu po drodze do DDK. Ma ono umiarkowaną wysokość i z reguły nie stanowi przeszkody dla osób z niepełnosprawnościami. Może być jednak wymagające dla osoby z mniejszym zasobem sił.

Zdjęcie przystanku "OS. WIDOK", w tle ścieżki dojścia do budynku i sam budynek, gdzie jest Dedek.

Chodnik biegnacy od przystanku WIDOK do budynku Wyżynna 16; trasa najpierw łagodnie opada w dół, potem przecina się z osiedlową uliczką, potem wysokość chodnika łagodnie się zwiększa.

Mapa z zaznaczonym sposobem dojazdu do budynku Wyżynna 16, po skręcie z ulicy Filaretów należy jechać po połkolu ulicy Wyżynnej aż objedzie się dookoła budynek z DDKiem.