Rodzinny Warsztat Twórczy (od 2015)

Logo cyklu Rodzinny Warsztat Twórczy.

Rodzinny Warsz­tat Twór­czy skie­ro­wany jest do Dzieci oraz ich Rodzi­ców, Dziad­ków, Rodzeń­stwa, Opie­ku­nów.

Dzia­ła­nia mają cha­rak­ter cykli warsz­ta­to­wych. Każdy cykl otwo­rzy nowy temat, który jest podróżą, momen­tami bar­dzo sza­loną, ale nie­zwy­kle bez­pieczną, odby­wa­jącą się w rodzin­nym gro­nie. Cza­sem zagłę­biamy się w świe­cie egzo­tycz­nych roślin, innym razem wsia­damy do wehi­kułu czasu albo oswa­jamy ciem­ność, two­rząc tajem­ni­cze mie­cze świetlne. Wąt­ków jest mnó­stwo, a wszystko po to, aby poczuć więź, bli­skość w pro­ce­sie two­rze­nia. Udo­wad­niamy, że wspól­nie też można owoc­nie spę­dzić czas, uru­cho­mić wyobraź­nię!

Prowadząca – Magdalena Franczak

Zapisy, kontakt – zajecia@ddkczubypoludniowe.pl

Koszt udziału

5 zł od Dziecka

10 zł od Rodzica

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags