Piątek wieczorową porą (2019-2022)

Logo cyklu Piątek wieczorową porą.

Spo­tka­nia z rze­czy­wi­sto­ścią PRL-u. Rozmowy z twór­czy­niami i twór­cami, pokazy fil­mów, dys­ku­sje o książ­kach zwią­za­nych z tym okre­sem. Opo­wie­ści o prze­ży­ciach zwią­za­nych z PRL-em. O tym, czy „kie­dyś było lepiej”.

Ten cykl to pro­po­zy­cja zarówno dla tych, któ­rzy za PRL-em tęsk­nią, chcą podzie­lić się swo­imi wspo­mnie­niami, znane jest im poję­cie sta­cza kolej­ko­wego, jak i tych, któ­rzy „szcze­gól­nie nie cho­dzą na filmy pol­skie”. To będzie pra­wie, jak cof­nię­cie się w cza­sie.

Koordynatorka cyklu — Magdalena Piotrowska

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags