Dedek czyta! (2018-2020)

Cykl „Dedek czyta!” skie­ro­wany do dzieci w wieku 5–7 lat to spo­tka­nie z książką, jed­nak nie w tra­dy­cyjny spo­sób. Treść książki posłuży jako punkt wyj­ścia do pozna­wa­nia świata, zdo­by­wa­nia wie­dzy o nim, bada­nia i eks­plo­ro­wa­nia rze­czy­wi­sto­ści. Każde spo­tka­nie będzie nie­spo­dzianką dla uczest­ni­czą­cych w nim dzieci. Jedy­nymi pew­nymi będą książki. To jak będą wyko­rzy­stane w naszej pracy, będzie nie­prze­wi­dy­walne. To, co możemy z całą pew­no­ścią zade­kla­ro­wać, to to, że dzieci poprzez zabawę zdo­będą tu roz­le­głą wie­dzę z róż­nych dzie­dzin, od fizyki, mate­ma­tyki, che­mii, bio­lo­gii po sztukę.

Prowadzenie – Monika Trypuz

Koordynatorka cyklu – Alicja Kawka

 

Warsztaty odbywają się we współpracy z: Wydawnictwem Dwie Siostry, Wydawnictwem Entliczek, Wydawnictwem Muza, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Wytwórnia.

Polecamy

Strona powstała w ramach przedsięwzięcia grantowego „Dom otwarty” realizowanego w projekcie „Kultura bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Recent Posts

Top Categories

Top Tags