Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Rodzinny Warsztat Twórczy po wakacjach

14/09/2019, godz. 10:00     12/10/2019, godz. 10:00     23/11/2019, godz. 10:00     30/11/2019, godz. 10:00    

Po wakacyjnej przerwie wraca Rodzinny Warsztat Twórczy. 

Pro­wa­dze­nie – Mag­da­lena Fran­czak

Kon­takt – 81 466 59 18

Koszt udziału – 10 zł od Dziecka

Zapisy – zaje­cia­@d­dk­czu­by­po­lu­dniowe.pl

Harmonogram warsztatów:

Soboty, godz. 10.00-13.00

14.09.2019 – Okru­chy, opo­wie­ści skle­jone z kawał­ków

Czy można dopa­so­wać czę­ści nie­do­pa­so­wane? A jak to jest z histo­rią? Czy można zmie­nić jej zakoń­cze­nie? Za pomocą nie­co­dzien­nych mate­ria­łów pla­stycz­nych będzie można odpo­wie­dzieć na te pyta­nia we wspól­nym dzia­ła­niu twór­czym.

12.10.2019 – Miesz­kańcy pała­ców

Kto miesz­kał kie­dyś w pała­cach, a co się dzieje z nimi dziś? Ile takich budowli znaj­duje się w Lubli­nie? Pod­czas jesien­nego warsz­tatu Uczest­niczki i Uczest­nicy schro­nią się przed desz­czem we wnę­trzu zapro­jek­to­wa­nego przez sie­bie pałacu, zasie­dlą go nowymi miesz­kań­cami i zasta­no­wią się, jak urzą­dzić im wnę­trza.

23. 11. 2019 – Kon­ste­la­cje

Prze­strzeń kosmiczna kusi swoją nie­skoń­czoną głę­bią. A gdyby spró­bo­wać skon­stru­ować spe­cjalny sta­tek, za pomocą któ­rego uda się odkryć nową pla­netę? Czy będzie okrą­gła? A może będzie miała w środku dziurę niczym pączek? Warsz­tat wspól­nego kon­stru­owa­nia obiek­tów prze­strzen­nych.

30.11.2019 – Zapa­chowe ozdoby świą­teczne

Wspo­mnie­nia ukryte są w zapa­chu, a święta są nimi wyjąt­kowo nasy­cone. W oto­cze­niu zapa­chów będzie można wyko­nać ozdoby, które wypeł­nią dom.

Więcej o cyklu Rodzinny warsztat twórczy

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury “Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.