Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Rękodzielnica

09/09/2019, godz. 17:00     07/10/2019, godz. 17:00     04/11/2019, godz. 17:00     02/12/2019, godz. 17:00    

Cykl Ręko­dziel­nica to twór­cze warsz­taty roz­wi­ja­jące pasję two­rze­nia, która drze­mie w każ­dym z nas, prze­zna­czone dla osób doro­słych.

Pro­wa­dze­nie, kon­takt i zapisy – Agata Komo­row­ska / a.komo­row­ska­@d­dk­czu­by­po­lu­dniowe.pl / 81 466 59 18

Koszt udziału – 10 zł

Harmonogram warsztatów: 

Poniedziałki, godz. 17.00-19.30

9.09.2019 – Bar­wie­nie – warsz­taty z batiku

Batiku jest tech­niką malar­ską, pole­ga­jącą na malo­wa­niu woskiem wzo­rów, a następ­nie bar­wie­nie tka­nin tylko w tych miej­scach gdzie tka­nina nie była pokryta woskiem. Dzięki niej uzy­skuje się cie­kawe efekty prze­ni­ka­nia kolo­rów. Na warsz­tatach zostaną uszyte poszewki na poduszki z wyko­na­nego batiku.

7.10.2019 – Magiczna lalka – lalki motanki

Motanki, sło­wiań­skie lalki dobrych życzeń, które powstają by chro­nić wła­ści­ciela, dom i naj­bliż­szych. Na warsz­ta­cie uczest­niczki i uczest­nicy dowie­dzą się o daw­nych wie­rze­niach sło­wiań­skich oraz wyko­nają magiczne lalki.

4.11.2019 – Kolaż na tale­rzu – warsz­tat deco­upage na por­ce­la­nie

Przy pomocy tech­niki deco­upage na listo­pa­do­wym warsz­ta­cie powstaną ozdobne tale­rze. Zostaną do tego użyte gazety, tka­niny, foto­gra­fie oraz drobne przedmioty codzien­nego użytku.

2.12.2019 – Zapa­ko­wane – warsz­tat ozdob­nego pako­wa­nia pre­zen­tów

Pako­wa­nie pre­zen­tów to dla Cie­bie kosz­mar? A może chcesz nauczyć się nowych spo­so­bów ozdob­nego skła­da­nia papieru? Przy­nieś pre­zenty dla bli­skich i zapa­kuj je na warsz­ta­cie. Do każ­dego z nich zostaną przy­go­to­wane sper­so­ni­fi­ko­wane bile­ciki.

Więcej o cyklu Rękodzielnica.

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury “Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.