Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Nowy cykl Rękodzielnica – Przymiarka

23/09/2019, godz. 17:00     21/10/2019, godz. 17:00     25/11/2019, godz. 17:00     16/12/2019, godz. 17:00    

Zapraszamy na nowy cykl Rękodzielnica – Przymiarka, warsztaty modowe dla dorosłych. 

Pro­wa­dze­nie – Marta Sien­kie­wicz

Kon­takt i zapisy – Agata Komo­row­skaa.komo­row­ska­@d­dk­czu­by­po­lu­dniowe.pl /81 466 59 18

Koszt udziału – 20 zł

Liczba miejsc ogra­ni­czona. Decy­duje kolej­ność zgło­szeń.

Harmonogram spotkań:

Poniedziałki, godz. 17.00

23.09.2019 – Ile kosz­tuje Twoja spód­nica?

Głów­nym boha­te­rem warsz­tatu będzie spód­nica, jej histo­ria, to jak jej fason zmie­niał się przez wieki. Poznamy etapy powsta­wa­nia ubra­nia i co wpływa na jego cenę. W część prak­tycz­nej Uczest­niczki i Uczest­nicy uszyją spód­nicę z dzia­niny na gumce.

21.10.2019 – Owiń się jesie­nią!

Jesie­nią szu­kamy cze­goś, co nas ogrzeje, a jed­no­cze­śnie będzie uni­wer­salne jako szal, komin, doda­tek do bluz, cie­plej­szych sukie­nek, albo jako chu­sta. W czę­ści prak­tycz­nej, pro­stą metodą uczest­nicy i uczest­niczki uszyją szal lub komin na jesień z dowol­nie wybra­nych dzia­nin.

25.11.2019 – Tajem­nica torby

Mała, duża, kolo­rowa, czarna, ele­gancka, boho. Torby są nie­od­łącz­nym ele­men­tem codzien­no­ści. Uży­wane w pracy, w podróży, na zaku­pach i spa­ce­rze. Czy powinna paso­wać do butów? Czy „ucie­kają” pie­nią­dze kiedy położy się ją na podło­dze? Warsz­tat szy­cia wygod­nej, dużej torby na zakupy.

16.12.2019 – To się połą­czy

Za długa sukienka, która się już znu­dziła. Kurtka, która w tym sezo­nie nie jest już modna. Upcy­kling ubra­niowy. Przy­ciąć, połą­czyć i zszyć, sca­lić różne czę­ści ubra­nia. Warsz­taty prze­ra­bia­nia nie­uży­wa­nego ubra­nia (uczest­nicy przy­no­szą wła­sny, dowolny ciuch lub ciu­chy, któ­rych nie noszą).

Więcej o cyklu Rękodzielnica – Przymiarka.

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.