Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Klub Bombonierka życia we wrześniu

04/09/2019, godz. 10:00     11/09/2019, godz. 10:00     18/09/2019, godz. 10:00    

Klub Bombonierka życia został stworzony dla osób w wieku doj­rza­łym (60+), które chciałyby w DDK „Węglin” w sposób twórczy i aktywny spędzić piątkowe przedpołudnia.

Spo­tka­nia z gośćmi, ręko­dzieło, spa­cery i wyj­ścia w teren, zaję­cia pro­wa­dzone przez Uczest­niczki i Uczest­ni­ków Klubu, a przede wszyst­kim kre­atywne i wspólne spę­dza­nie czasu w miłej atmos­fe­rze, przy kawie i her­ba­cie. Ser­decz­nie zapra­szamy!

Koor­dy­na­torka Klubu, pro­wa­dze­nie spo­tkań inte­gra­cyj­nych, wyjść, spacerów i warsz­ta­tów rękodzielniczych  Monika Spuz-Szpos

Kontakt – m.spuz-szpos@ddkweglin.pl, 81 466 59 16 / 882 433 036,

Wstęp wolny!

HARMONOGRAM SPOTKAŃ WE WRZEŚNIU

Środy, godz. 10.00

4.09.2019 – Integracja: roz­mowy na nowy sezon

11.09.2019 – Gość: dr Aneta Biały (Kato­licki Uni­wer­sy­tet Lubel­ski Jana Pawła II).

Wykład połą­czony z dys­ku­sją na temat media­cji, rodza­jów, spo­so­bów roz­wią­zy­wa­nia spo­rów oraz gdzie szu­kać pomocy praw­nej.

18.09.2019 – Wyjście w teren

Ogród Bota­niczny UMCS, ul. Wil­lowa 58–60, Lublin, zbiórka o godz. 10.00 przed wej­ściem do Ogrodu

 

 

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.