Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Wrzesień 2019
P W Ś C P S N
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30EC

Dedek czyta!

21/09/2019, godz. 10:00     26/10/2019, godz. 10:00     16/11/2019, godz. 10:00    

Dedek czyta! wraca po wakacjach.

Pro­wa­dze­nie – Monika Try­puz

Koordynatorka, kontakt – Ali­cja Kawka, a.kawka@ddkczubypoludniowe.pl /81 466 59 18

Koszt udziału – 10 zł, zapisy – zaje­cia­@d­dk­czu­by­po­lu­dniowe. pl

Harmonogram spotkań: 

Soboty, godz. 10.00-11.30

21.09.2019 – Mapy mówią do nas

Warsz­tat o tema­tyce geo­gra­ficz­nej z cie­ka­wost­kami o kon­ty­nen­tach, reali­zo­wany na pod­sta­wie ksią­żek:

Mapy oraz Mapow­nik, Alek­san­dra i Daniel Mizie­liń­scy, Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry

Cho­dzi mucha po glo­bu­sie, Maria Ter­li­kow­ska, Wydaw­nic­two MUZA SA

Dokąd iść? Mapy mówią do nas, Heeky­oung Kim, Wydaw­nic­two Entli­czek

26.10.2019 – ABC do Z 

Pod­czas warsz­ta­tów Uczest­niczki i Uczest­nicy będą pozna­wać i kon­stu­ro­wać litery, w opar­ciu o książki:

ABC3D, Marion Bata­ille, Wydaw­nic­two Roaring Brook Press

Bar­dzo pro­ste abe­ca­dło, Agnieszka Bał­dyga, Edyta Mar­sza­łek, Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry

Typo­gry­zmol, Jan Baj­tlik, Wydaw­nic­two Dwie Sio­stry

Tuwim. Wier­sze dla dzieci, Julian Tuwim, Wydaw­nic­two Wytwór­nia

16.11.2019 – Na tro­pie pin­gwi­nów

Czy mate­ma­tyka to dzie­dzina twór­cza oraz pod­stawa postępu? O tym na warsz­ta­cie inspi­ro­wa­nym książ­kami:

365 pin­gwi­nów, Jean-Luc Fro­men­tal, Wydaw­nic­two Tata­rak

Tuwim. Wier­sze dla dzieci, Julia­nTu­wim, Wydaw­nic­two Wytwór­nia

Przy­gody Alexa w Kra­inie Liczb, Alex Bel­los, Wydaw­nic­two Alba­tros

Więcej o cyklu Dedek czyta!

Warsztaty odbywają się we współpracy z: Wydawnictwem Dwie Siostry, Wydawnictwem Entliczek, Wydawnictwem Muza, Wydawnictwem Albatros, Wydawnictwem Wytwórnia.

 

 

Uprzejmie informujemy, że podczas organizowanych działań Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” wykonuje dokumentację audiowizualną i fotograficzną. Uczestniczki i uczestnicy niewyrażający zgody na publikację wizerunku w celach promocyjnych proszeni są o kontakt z Instytucją.