Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”    /    ul. Wyżynna 16,  20-560 Lublin    /    telefon: (81) 466 59 18    /    e-mail: info@ddkczubypoludniowe.pl

DDK Czuby Południowe
DDK Węglin
Październik 2019
P W Ś C P S N
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031EC

Rękodzielnica – Przymiarka (2019/2020)

Moda jest obecna we wszyst­kich kul­tu­rach, w któ­rych ubiór nie posiada jedy­nie funk­cji użyt­ko­wej. Źró­dłem mody jest potrzeba ozda­bia­nia i wyróż­nia­nia się. Jaka jest histo­ria zmian na świa­to­wych wybie­gach, kiedy i co było marze­niem kobiet i męż­czyzn, co kró­lo­wało w sza­fach na prze­strzeni dzie­jów? Dokąd zmie­rza współ­cze­sna moda? Czym jest etyka w modzie, jak kupo­wać ubra­nia w spo­sób prze­my­ślany i dobry dla pla­nety?

Histo­ria mody, sty­lów oraz tego co dzieje się aktu­al­nie w modo­wych tren­dach świa­to­wych to punkt wyj­ścia do wyko­na­nia cie­ka­wych odzie­żo­wych alter­na­tyw przez Uczest­niczki i Uczest­ni­ków zajęć. To nie kolejne warsz­taty szy­cia, to krok w stronę kre­atyw­nej i zrów­no­wa­żo­nej mody.

Prowadzenie zajęć – Marta Sienkiewicz

Kontakt i zapisy – a.komorowska@ddkczubypoludniowe.pl / 81 466 59 18

Koszt udziału – 20 zł

Liczba miejsc ogra­ni­czona. Decy­duje kolej­ność zgło­szeń.

Zapraszamy!

Uwaga! Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem udziału w zajęciach oraz cyklicznych działaniach warsztatowych.